Nyheter

Vårflom i Namsen

Mye nedbør førte til at isen på hovedelva gikk i helga! Klikk HER for å se dronevideoer og bilder av den spektakulære isgangen!


Vi søker daglig leder (vikar) i Namsenvassdraget Elveierlag

Namsenvassdraget Elveierlag er en sammenslutning av fiskerettshavere i den delen av vassdraget med sidevassdrag som fører anadrome laksefisk. Vassdraget ligger i Namdalen, som er et lite stykke Norge, med kort veg fra fjell til fjord. Namsenvassdraget Elveierlag skal forvalte fiskeressursene som tilhører vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av bærekraftig ressursforvaltning og ivaretagelse av […]


Vil påklage oppdrettsvekst

Norske Lakseelver, som Namsenvassdraget Elveierlag er medlem av, vil påklage alle vedtak hvor det ikke kan dokumenteres at vekst i produksjon av oppdrett er miljømessig forsvarlig. Les mer HER.


Gult lys har blitt til grønt…

Trafikklysordningen, som i grove trekk handler om at påvirkningen lakselus har på villfisk skal bestemme om oppdrettsnæringen skal øke, minske, eller fryse produksjonen, har nå trådt i kraft. Regjeringen med Per Sandberg i spissen har bestemt at sone 7, Nord-Trøndelag og Bindal, skulle få grønn farge, selv om Norges fremste ekseperter på lakselus og villfisk […]


Overvåkingsfiske 2017

Overvåkingsfisket i Namsenvassdraget er en del av det nasjonale overvåkingsprosjektet, og planlegges og gjennomføres i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og lokale fiskere. Overvåkingsfiske vil gjennomføres i perioden 10.-30.september på følgende stasjoner: Nedre Fiskumfoss/Tørrisdal Moum/Heggum Foss-Melhus/Foss-Engstad Lilleøen/Ytre Vibstad Bjøra Tømmeråsfossen i Sanddøla (Øverhøla og Nerhøla) Fangst og innsats blir registrert, og det tas […]


Ungene koste seg på Villaksens dag ved Bjøra

Søndag 29.august arrangerte elveierlaget Villaksens dag sammen med Overhalla jeger- og fiskeforening, KLV, sportsfiskelinja ved Grong videregående skole og Norske Lakseelver. Ungene hadde mulighet til å få opplæring i fiske og fiske gratis i Bjøra. Det var også fluebinding, natursti og mange andre aktiviteter som har med laks og sjøørret å gjøre. Sola kom som […]


Debattinnlegg om villaks, kommunal forvaltning og omkamper

Styreleder og daglig leder i Namsenvassdraget Elveierlag har skrevet et avisinnlegg i forbindelse med saksbehandlingene i saker hvor det søkes om etablering av nye oppdrettsanlegg i og like ved Namsfjorden. Innlegget kan leses HER.


Åpning av fisketrappa i nedre Tømmeråsfoss

Fisketrappa i Nedre Tømmeråsfoss ble åpnet mandag 3.juli. Mye grus ble fjernet og det ble montert nye terksler i trappa før den ble åpnet. I følge Skandinavisk Naturovervåking, som har ansvaret for telling av fisk i trappa, har det vandret ca 200 stk til nå. Videoklipp av hver enkelt fisk vil bli lagt ut fortløpende […]


Midtsesongevaluering

Gode fiskeforhold og et tidlig og godt innsig av alle størrelsesgrupper laks har ført til en god start på fiskesesongen i Namsenvassdraget i år. Alle deler av vassdraget har fisket normalt eller meget godt i juni i forhold til foregående år. Styret har vurdert fangststatistikken og all annen tilgjengelig informasjon, og vurderer det dithen at […]


Ny styreleder

På representantskapsmøte i Namsenvassdraget Elveierlag 4.april ble Jenny K. Domås valgt som ny styreleder for laget. De øvrige medlemmene av styret er Alfred Skogmo, Odd Erling Hasfjord, Geir Joar Werstad og Anne-Randi G. Vie. Vara: Stig Magne Fiskum og Kay Haug.


Program seminar 3.november

Det er ikke for sent å melde seg på seminaret om markedsføring, vertskapsrolle og tilrettelegging som arrangeres på Høylandet skysstasjon 3.november kl. 10-15. Det vil også bli en oppsummering av sesongen ved fiskeforvalter Anton Rikstad og NE. Seminaret er for grunneiere i Namsenvassdraget og andre interesserte. Trykk HER sår å se programmet for dagen. Påmelding […]


Tv-program fra Namsenvassdraget

Trønder-TV har laget to episoder om og fra Namsenvassdraget. Episodene inneholder filming med drone oppover vassdraget, intervjuer samt mye historie fra ny og gammel tid. Trykk HER for å se episodene!


Overvåkingsfisket forlenges til 10.oktober

Overvåkingsfisket i Namsenvassdraget forlenges til 10.oktober. Det fiskes på følgende stasjoner: Lilleøen/Nedre Vibstad Foss/Melhuss-Foss/Engstad Bjøra Østduun-Jørem Moum/Heggum Nedre Fiskumfoss-Tørrisdal


Oppsummering av Villaksens Dag

Villaksens dag ble gjennomført som planlagt på Seem Arena i Grong søndag 28 august. Som bestillt ble det strålende sol og vindstille hele dagen. Omkring 150 personer, store og små, tok turen til Seem i løpet av dagen. Lars Nillsen, som er den ene av Lars&Lars og fra VG-TV, åpnet dagen med foredraget «På rett […]


Villaksens dag i Namsenvassdraget!

Søndag 28.august kl. 12-16 arrangerer Namsenvassdraget Elveierlag og Norske Lakseelver Villaksens dag på Seem Arena i Grong. Det blir blant annet gratis fiske for barn under 16 år og enkel instruksjon i fisketeknikk, foredraget På rett sted til rett tid med Lars Nilssen fra VG-TV, mange aktiviteter for barna, matservering og bålkaffe. Mer detaljert program […]


Midtveisevaluering 2016

Det ble ikke vedtatt noen endringer i kvotene på laks og sjøørret ved årets midtveisevaluering.


Lakseseminar 18. November

Styret i Namsenvassdraget Elveierlag inviterer til seminar for sine medlemmer 18.november på Grong videregående skole kl. 9.00. Det er åpent for at roere, guider og andre interesserte, også kan delta. Seminaret er gratis for medlemmer, og koster for andre 100 kroner. Møteleder: Jenny K. Domås Påmelding på e-post til [email protected] senest torsdag 12.november. Velkommen! Program […]


Rapport i Namslaksen

Les rapport om Namslaksen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.


Oppløsning av NVGF

Som en konsekvens av jordskiftesaken som er gjennomført i Namsenvassdraget, vil Namsenvassdragets grunneierforening (NVGF) bli oppløst og erstattet av Namsenvassdragets elveierlag (NE). Oppløsningen av NVGF vil foregå over to årsmøter (ekstraordinært årsmøte torsdag 10. april 2014 kl. 19.00 på Vassbotna forsamlingshus og ordinært årsmøte i løpet av første halvdel av mai). Egen innkalling til begge […]


Spørreundersøkelse

Vi har nå hatt en ny laksebørs løsning  en stund, og vi er nå veldig interessert i å få tilbakemeldinger fra dere som benytter den. Vi har derfor satt opp en enkel spørreundersøkelse som vi håper flest mulig vil svare på. Undersøkelsen vil ligge ut frem til 23.12.13 og det vil ikke være mulig og […]


Laksekonferanse på Hell

Laksedialog Trøndelag består av representanter fra de tre næringsinteressene knyttet til villaks og oppdrettslaks i Trøndelag. – Elveinteressene ved grunneierorganisasjoner (Namsenvassdragets grunneierforening og Elvene rundt Trondheimsfjorden). – Representanter fra oppdrettsnæringen (Midt-Norsk havbrukslag). – Representanter fra kilenotfiskere (Nord-Trøndelag grunneigar og sjølaksefiskarlag). I tillegg har Fylkeskommunene i Sør og Nord-Trøndelag en tilrettelegger rolle og SINTEF har hatt […]


Politisk utspørring om laks

Under laksfestivalen i Grong, arrangerer Namsenvassdragets grunneierforening (NVGF) en politisk utspørring av kandidater fra de største politiske partiene i Nord-Trøndelag. Utspørringen foregår i miljøgata på Mediå, lørdag 3. august 2013 kl. 12.00. Kom og hør hva politikerne mener om laksen.


Lakseseminar i Namsen

De senere års forskning i Namsenvassdraget, gjør at vi i dag vet mere om Namslaksen enn noen gang tidligere. Samtidig dukker det stadig vekk opp nye spørsmål/utfordringer vedrørende lakseforvaltninga. Namsenvassdragets grunneierforening ønsker å drive en kunskapsbasert forvaltning og er sånn sett avhengige av stadig ny kunnskap. Sett av onsdag 17. april 2013 til å oppdatere […]


Nytt merkeprosjekt på gang i Namsenvassdraget

Et nytt merkeprosjekt i Namsenfjorden/Namsenvassdraget er under planlegging. Denne gangen vil både villaks og rømt oppdrettslaks bli merket, både med leamerker (se bilde) og med radiosendere. Norsk institutt for naturforskning (NINA) ved Tor Nesje er faglig ansvarlig for merkeprosjektet. Det er fortsatt under planlegging, så flere detaljer kommer etter hvert. Hovedformålet med prosjektet er å […]


Fiskesesongen 2012

Starten på 2012 har vært god i Namsenvassdraget. Best fiske har det vært i nedre halvdel av vassdraget, men det fiskes også godt i øvre halvdel av vassdraget. Den største laksen som er tatt så langt i år er på 18,0 kg., tatt på Flasnes/Glømmen i Bjøra, ei sideelv til Namsen. Til tross for kaldt […]


Fiskesesongen 2011

Pr. 3. oktober 2011, er det meldt inn totalt 4.651 laks på til sammen 19.399 kg. til laksebørsen for Namsenvassdraget. Dette er noe mindre enn foregående år (6418 stk. og 21.541 kg.). Gjennomsnittsvekta i 2011 er på 4,2 kg., nesten en kg. høyere enn i 2010. Dette skyldes et rel. stort innsig av mellomlaks. Største […]


Ny namsblankrapport fra NINA

Småblank, også kalt namsblank, finnes kun i Namsenvassdraget. Den er den eneste bestanden av ferskvannsstasjonær laks i Europa som lever hele livet i elva og ikke har vandringer til innsjøer. Laksebestander som lever hele livet i ferskvann kalles relikte lakse-bestander fordi de betraktes som isolerte rester av tidligere bestander av sjøvandrende laks. Småblanken ble trolig […]


Namslaksen 2009

Fylkesmannens årlige rapport om Namsenvassdraget, Namslaksen 2009 (rapport nr 7 – 2009 hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag), foreligger nå. Redaktør er fiskeforvalter Anton Rikstad, som sammen med flere andre aktører, har laget et informativt dokument om Namsenvassdraget.Rapporten kan du laste ned her. viker ikke


Sammen for vill laksen

Med bakgrunn i villaksens mange utfordringer, har Namsenvassdragets grunneierforening (NVGF) tatt initiativet til et skikkelig «villaksstunt». NVGF har fått med seg flere forskjellige aktører og gått sammen om deltakelse på IN-messa 2009, under mottoet; «Sammen for villaksen». De ulike aktørene er: •  Fylkesmannens miljøvernavdeling •  Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø •  Grong Videregående skole v/sportsfiskelinja m.fl. •  […]


Furunkulose

Også i år (2009) har vi hatt et lite utbrudd av furunkulose i Sanddøla. De fleste husker med skrekk fjoråret (2008), hvor vi hadde et stort utbrudd av furunkulose i Sanddøla, hvor hele 500 – 600 laks ble funnet død. Heldigvis gikk det ikke slik i år. Drøyt 70 laks er funnet død. Flesteparten er […]


Kjempestart i Namsen

Bare minutter etter at startskuddet gikk i Namsen, var de første laksene på land. Et og et halvt døgn etter at starten gikk, er det meldt inn over 150 laks på laksebørsen for Namsenvassdraget (en god del fisk er i skrivende stund ikke lagt inn enda). Snittvekta er på nesten 8 kg. og fangstene fordeler […]


Fortsatt ledig fiske …

Det skal fortsatt være mulig å skaffe seg fisketillatelse i Namsen under åpningen den 1. juni. Gå inn på medlemmer i venstremenyen og klikk deg inn på ønsket medlem/vald. Der finner du kontaktperson med telefonnummer. Ta kontakt med vedkommende kontaktperson, så får du svar på om de kan tilby fiske den 1. juni. Du kan […]


Spennende undersøkelse i Namsen

Veterinærinstituttet skal i 2009 gjennomføre en spennende undersøkelse/prosjekt i Namsen og Nidelva. De ønsker og opprette et «lusebarometer», hvor interesserte får opplysninger om hvor mye lus som er registrert på fanget laks i ulike elver. Ønsker du informasjon om dette prosjektet/ønsker å delta, møt opp hos Grong Fritidssenter/turistkontoret (Laksen) på søndag 31. mai 2009 kl. […]


Namslaksen 2008

Her er FM’s årlige rapport om Namslaksen for 2008. Redaktør er fiskeforvalter Anton Rikstad. Namslaksen 2008 inneholder masse interessant stoff om namsenvassdraget. Les og lær …….. For å laste ned hele rapporten – klikk her. viker ikke


Namslaksen 2007

Her er FM’s årlige rapport om Namslaksen for 2007. Redaktør er fiskeforvalter Anton Rikstad. Namslaksen 2007 inneholder masse interessant stoff om namsenvassdraget. Les og lær …….. For å laste ned hele rapporten – klikk her. viker ikke


Åpent laksemøte i Namsenvassdraget

Namsenvassdragets grunneierforening inviterer til åpent laksemøte i Namsenvassdraget, fredag 16. november 2007 kl. 11.00 på Overhalla Hotell.


Prosjekt; Laksefiske i Namsen 2006+

«Laksefiske i Namsen 2006+» er et utviklingsprosjekt med siktemål å bidra til en fordobling av omsetningsverdien rundt fisket i Namdalen. Vi ønsker å oppnå dette gjennom en kombinasjon av økt tilrettelegging og besøk av flere fiskere. Med økt tilrettelegging menes her at vi sammen må bli flinkere til å fremby sammensatte produktpakker som inkluderer «alt […]


Unikt laksemerkeprosjekt …..

Et unikt laksemerkeprosjekt i Namsenfjorden skal gi økt kunnskap om laksen i Namsenvassdraget. Et stort antall laks skal merkes i Namsenfjorden, for så å settes ut igjen slik at de kan vandre opp i sin respektive elv. For å kunne vurdere om elvenes produksjonskapasitet er oppfylt, og for å kunne forvalte norske laksebestander på en kunnskapsbasert […]


Leirras i Overhalla

Et stort leirras har gått i Overhalla ved elva Reina, mellom gårdene Stor-Amdal og Litj-Amdal. Raset er omfattende og store mengder leirvatn renner nå ut i Namsen. Namsenvassdragets grunneierforening (NVGF) jobber med å få utredet konsekvensene av raset, både når det gjelder oppgangen av laks til vassdraget og selve fisket. Vi kommer tilbake med mer informasjon […]


Ny rotenonbehandling i Steinkjervassdaget

Fylkesmannen søker om tillatelse til å bruke aluminium og rotenon i vassdrag i Steinkjerregionen for å utslette G Salaris. Aksjonen planlegges i 2007 og det legges opp til å behandle Steinkjervassdraget og Figga samt flere småelver/bekker som drenerer til Beitstadfjorden. Søknaden behandles av SFT. Mer informasjon – klikk her.