Lokale fiskeregler 2017

Representantskapet i Namsenvassdraget Elveierlag har vedtatt følgende lokale fiskeregler for 2017

 

§ 1 Fisketid laks og sjøørret
Namsen nedenfor nedre Fiskumfoss: 1.juni-31.aug. Ovenfor Nedre Fiskumfoss: 1.juli-15.sept.
Høylandsvassdraget og Bjøra: 15.mai-15.aug.
Sanddøla: 1.juni-31.aug. Ovenfor Møllefoss til og med Øvre Formofoss: 15.juni-15.sept.

 

§ 2 Kvotebestemmelser

Døgnkvote laks: 2 stk. avlivet laks per døgn. Ingen vektbegrensning. Laks under 1,5 kilo belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen på vanlig måte.
Døgnkvote sjøørret: I elvene: 2 stk. avlivet sjøørret per døgn.
I innsjøene: 5 stk. avlivet sjøørret per døgn.

Når fiskeren har oppfylt døgnkvoten på laks, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter. Oppdrettsfisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen –merket oppdrett. Gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som gjenutsatt.
Døgnkvotene er personlige og kan ikke overdras/selges til andre.
Definisjon døgnkvote: samlet antall laks/sjøørret en person kan avlive i løpet av ett døgn. Fiskedøgnet følger datoangivelsen på fiskekortet. Ukes- og sesongkort følger datodøgnet.

 

§ 3 Leid/ansatt roers kvote
Roer som er ansatt av fiskerettshaver(e) i Namsenvassdraget og/eller leies mot godtgjørelse av kunde, har ingen egen fiskekvote.

 

§ 4 Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap
All fiskeutrustning og annet utstyr (eksempelvis båter, håver, vadere, redningsvester med mer) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Namsenvassdraget. Desinfiseringsattest skal vises ved kjøp/leie av fiske, samt ved kontroller fra elveierlagets oppsyn dersom man har fisket i andre vassdrag.

 

§ 5 Gjenutsetting og minstemål
All laks og sjøørret under 35 cm. skal levende settes ut igjen.
All vinterstøing skal levende settes ut igjen.
Det anmodes om at fisk som er kommet i gytedrakt settes levende ut igjen.
Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives.
Levende, gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten.
Gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter retningslinjene i Norske Lakseelver og NJFFs veileder: Gjenutsetting av laksefisk –fang og slipp!

 

§6 Redskapsbruk
Som agn er det kun tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Fiskeredskap skal ikke forlates under fiske.

Landfiske: Det er tiltatt å bruke kun 1 stang/håndsnøre per person. Man kan bruke inntil 2 agn per stang. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

Båtfiske: Det er tillatt å bruke inntil 3 stenger per båt, og kun ett agn per stang/håndsnøre.

 

§ 7 Rapportering av fangst
Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks og sjøørret kontinuerlig til Namsenvassdraget Elveierlag www.lakseboersen.no innen 5 døgn.

 

§ 8 Overtredelse av fiskereglene
Brudd på de lokale fiskereglene kan medføre gebyr, fiskenekt, og/eller politianmeldelse. Ilagt gebyr må være betalt før man kan gjenoppta fisket. Vedkommende som er tatt for kvotebrudd nektes fiske i Namsenvassdraget i inneværende sesong.

Følgende gebyrsatser gjelder for Namsenvassdraget:
Kvotebrudd: 3000 kr.
Manglede fangstrapportering: 2000 kr
Manglende desinfisering: 1500 kr

 

§ 9 Fiskereglenes ikrafttreden
Reglene trer i kraft 15.mai 2017.
Ved midtsesongevaluering 15.juli kan de gjeldende fiskereglene blir endret.
Det er eiers/leiers/kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest.

 

Endring etter midtsesongevalueringen:

Fisket etter laks og sjøørret i elvene i Høylandsvassdraget, det vil si Bjøra, Eida, Søråa og Flåttelva (ikke vatna), utvides til 31. august på følgende betingelser

  • Vannføringa må være mer enn 5 m3/s (målt ved utløp Grongstadvatn)
  • Redskapsbegrensninger: kun overflatefiske. Mark uten søkke og flue uten synkesnøre.