Midtsesongevaluering

Gode fiskeforhold og et tidlig og godt innsig av alle størrelsesgrupper laks har ført til en god start på fiskesesongen i Namsenvassdraget i år. Alle deler av vassdraget har fisket normalt eller meget godt i juni i forhold til foregående år. Styret har vurdert fangststatistikken og all annen tilgjengelig informasjon, og vurderer det dithen at det er en betydelig sannsynlighet for at gytebestandsmålet vil bli nådd i Namsen og i sideelvene i 2017.

Styret i Namsenvassdraget Elveierlag har derfor under årets midtsesongevaluering vedtatt å opprettholde den personlige døgnkvoten på 2 stk. avlivet laks over 1,5 kg. Kvoten på sjøørret, 2 avlivet sjøørret per døgn, opprettholdes også. Dermed blir det ingen endring i kvotereglene denne sesongen, om det ikke skjer noe ekstraordinært.

Fisket etter laks og sjøørret i elvene i Høylandsvassdraget, det vil si Bjøra, Eida, Søråa og Flåttelva (ikke vatna), utvides til 31. august på følgende betingelser

  • Vannføringa må være mer enn 5 m3/s (målt ved utløp Grongstadvatn)
  • Redskapsbegrensninger: kun overflatefiske. Mark uten søkke og flue uten synkesnøre.

Begge tiltakene er forhåndsavtalt med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, etter hvordan man kommer ut på evalueringen i forhold til sannsynlighet for å nå gytebestandsmålet som Norsk Institutt for Naturforskning har satt for vassdraget.